Post card Magnet: The Attributes of a Devotee

Picture of Post card Magnet: The Attributes of a Devotee
Post card Magnet: The Attributes of a Devotee From Bhagavad Gita chapter 12 advesta sarva-bhutanam maitrah karuna eva ca nirmamo nirahankarah sama-duhkha-sukhah ksami santustah satatam yogi yatatma drdha-niscayah mayy arpita-mano-buddhir yo mad-bhaktah sa me priyah

$1.50
excluding shipping

SKU: QP07